home

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  ความงดงามที่น่าอัศจรรย์ใจของมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าองค์ที่สวยงามโดดเด่น บริเวณวัดสงบ ร่มรื่น เยือกเย็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม  การเดินชมวัดเฉพาะในบริเวณที่กำหนด และต้องแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย สำรวมกาย วาจา ใจ

     วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในนาม “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตุผาแก้ว” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓  จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อ ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”

(http://www.phasornkaew.org/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/)

 

       ด้วยความสนใจภาพพระพุทธเจ้าห้าองค์บนหลังคาอุโบสถวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งหลายคนได้ถ่ายภาพในมุมต่าง ๆ ได้อย่างสวยงามน่าพิศวงยิ่งนัก  ในที่สุดผู้เขียนก็มีโอกาสได้ไปเยือนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จากเส้นทางระหว่างอำเภอชุมแพ ถึงตำบลแค้มป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบภาพพระพุทธเจ้าห้าองค์มองเห็นไกลลิบบนภูเขาที่อยูอีกฟากฝั่ง  

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต

      วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป  บนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป(http://www.phasornkaew.org/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/) 

      นอกจากการอิ่มบุญที่ได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุบนยอดเจดีย์พระธาตุผาแก้วแล้ว  นักท่องเที่ยวยังอิ่มเอมใจกับการเลือกมุมมองถ่ายภาพที่สวยงามแปลกตา โดยเฉพาะมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าองค์ที่โดดเด่นเป็นสง่าและเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่อดที่จะเก็บภาพความประทับใจไว้ในความทรงจำไม่ได้

   อีกหนึ่งมุมมองของมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าองค์

ช่างศิลป์กำลังบรรจงประดับแก้วหลากหลายสีสันลงบนฐานรูปดอกบัว

พื้นและผนังประดับประดาด้วยแก้วหลายรูปแบบสีสัน

ภาพมุมสูงจากเจดีย์พระธาตุผาแก้ว